หน้าแรก

   

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันเมืองท่องเที่ยวต่างๆที่มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวและเป็นพื้นที่ที่มีการกระจายตัวของประชากรสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดที่มีการเจริญเติบโตทุกๆด้านได้อย่างรวดเร็วทำให้การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทำให้การพัฒนาด้านประชากรไม่สามารถพัฒนาตามได้จึงได้เกิดกระบวนการและช่องว่างและทำให้กลุ่มมิจฉาชีพหรือบุคคลที่ไม่พึงประสงค์เช่น กลุ่มเพโดฟาย กระบวนการค้าเด็ก กระบวนการขอทาน หรือกระบวนการค้ามนุษย์ ได้พัฒนากระบวนการอย่างรวดเร็ว และทำให้เด็กผู้ด้อยโอกาสจึงตกเป็นเหยื่อของกระบวนการเหล่านี้

ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิดจึงได้ดำเนินการเปิดศูนย์โดยมีนโยบายและเป้าหมายที่ชัดเจน คือ ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิดเปิดดำเนินการเพื่อให้การคุ้มครองเด็กจาก ผู้ที่ชอบละเมิดเด็ก,กระบวนการค้าเด็ก,กระบวนการค้ามนุษย์รวมถึงเด็กที่ตกเป็นเยื่อทุกรูปแบบและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการคุ้มครองเด็ก  ตามกระบวนการโดย ช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ขอทาน ขายบริการทางเพศ และเด็กที่ตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ  เพื่อให้เด็กที่ตกเป็นเหยื่อในรูปแบบต่างๆได้รับการปกป้องคุ้มครองดูแลอย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพและคุณภาพสามารถกลับคืนสู่ครอบครัวหรืออยู่ร่วมกับสังคมได้ในอนาคต  โดยศูนย์เล็งเห็นคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเด็กและเหยื่อ ว่าเป็นบุคคลที่ต้องได้รับการดูแลและพัฒนา และให้เด็กเหล่านี้ได้รับสิทธิต่างๆเหมือนกับเด็กทั่วๆไป

ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิด   เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 -2554  เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.  2555 ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิดจึงได้ดำเนินการเปิดศูนย์ใหม่  เป็นองค์กรที่มีอุดมการณ์ช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนและเด็กที่ตกเป็นเหยื่อด้วยจิตอาสา และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิดแต่ละคนมีประสบการณ์การทำงานด้านเด็กแต่ละคนกว่า 15 ปี โดยเฉพาะการดูเด็กที่ถูกล่วงละเมิด และเด็กที่ตกเป็นเหยื่อ ดังนั้นศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ฯ จึงมีนโยบายที่แน่วแน่ตามที่กล่าวมาข้างต้น และภายใต้ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิด จึงได้ดำเนินการเปิด “ศูนย์พักพิงชั่วคราว” ตา ด้วย  เพื่อรองรับเด็กเร่ร่อนและเด็กที่ตกเป็นเหยื่อทุกประเภทที่ต้องการความช่วยเหลือ และศูนย์ต้องการดำเนินการช่วยเหลือให้ครบกระบวนการ