หน้าแรก

   

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันเมืองท่องเที่ยวต่างๆที่มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวและเป็นพื้นที่ที่มีการกระจายตัวของประชากรสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดที่มีการเจริญเติบโตทุกๆด้านได้อย่างรวดเร็วทำให้การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทำให้การพัฒนาด้านประชากรไม่สามารถพัฒนาตามได้จึงได้เกิดกระบวนการและช่องว่างและทำให้กลุ่มมิจฉาชีพหรือบุคคลที่ไม่พึงประสงค์เช่น กลุ่มเพโดฟาย กระบวนการค้าเด็ก กระบวนการขอทาน หรือกระบวนการค้ามนุษย์ ได้พัฒนากระบวนการอย่างรวดเร็ว และทำให้เด็กผู้ด้อยโอกาสจึงตกเป็นเหยื่อของกระบวนการเหล่านี้

ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิดจึงได้ดำเนินการเปิดศูนย์โดยมีนโยบายและเป้าหมายที่ชัดเจน คือ ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิดเปิดดำเนินการเพื่อให้การคุ้มครองเด็กจาก ผู้ที่ชอบละเมิดเด็ก,กระบวนการค้าเด็ก,กระบวนการค้ามนุษย์รวมถึงเด็กที่ตกเป็นเยื่อทุกรูปแบบและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการคุ้มครองเด็ก  ตามกระบวนการโดย ช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ขอทาน ขายบริการทางเพศ และเด็กที่ตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ  เพื่อให้เด็กที่ตกเป็นเหยื่อในรูปแบบต่างๆได้รับการปกป้องคุ้มครองดูแลอย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพและคุณภาพสามารถกลับคืนสู่ครอบครัวหรืออยู่ร่วมกับสังคมได้ในอนาคต  โดยศูนย์เล็งเห็นคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเด็กและเหยื่อ ว่าเป็นบุคคลที่ต้องได้รับการดูแลและพัฒนา และให้เด็กเหล่านี้ได้รับสิทธิต่างๆเหมือนกับเด็กทั่วๆไป

ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิด   เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 -2554  เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.  2555 ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิดจึงได้ดำเนินการเปิดศูนย์ใหม่  เป็นองค์กรที่มีอุดมการณ์ช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนและเด็กที่ตกเป็นเหยื่อด้วยจิตอาสา และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิดแต่ละคนมีประสบการณ์การทำงานด้านเด็กแต่ละคนกว่า 15 ปี โดยเฉพาะการดูเด็กที่ถูกล่วงละเมิด และเด็กที่ตกเป็นเหยื่อ ดังนั้นศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ฯ จึงมีนโยบายที่แน่วแน่ตามที่กล่าวมาข้างต้น และภายใต้ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิด จึงได้ดำเนินการเปิด “ศูนย์พักพิงชั่วคราว” ตา ด้วย  เพื่อรองรับเด็กเร่ร่อนและเด็กที่ตกเป็นเหยื่อทุกประเภทที่ต้องการความช่วยเหลือ และศูนย์ต้องการดำเนินการช่วยเหลือให้ครบกระบวนการ

Anti Human Trafficking and Child Abuse Center (ATCC)

               

Anti Human Trafficking and Child Abuse Center, is the center for assisting street children, Child beggars, sexual abuse , and child victims of trafficking or child victims of all types of abuse. To protect these children and to develop in accordance, with the established guidelines of the law. Nowadays, these children intensify and increase in volume. Therefore, the Anti Human Trafficking and Child Abuse Center is formed to support these children and victims.

 

                Based on the center's operations and staff with experience in street children and underprivileged children for more than 23 years, we have found that children who are victims of sexual abuse have increased and children's ages are declining. And the most victimized children are in the 4, 5, 6 grade. The target group is not a homeless child, now a student or a normal child, becoming a victim of abuse. So we need to take immediate action and help the child systematically.

 

Office:

Opposite to Sansuk Town village, Soi Nong Mai Kaen 2, (near Nong Prue Municipality), Nongprue Sub-district, Bang Lamung District, Chonburi province Postcode 20150. (5 kms from Sukhumvit Road, Central Pattaya-You can get into the lane Nern Plub Wan.) Mobile Phone No. 092-2324924 , Fax: 038-248037   248037E-mail :   palissornatcc@gmail.com  www.atcc.or.th

 

The purpose of the project is divided into 2 parts.

1.     Continue helping children and victims of various types.

1.1            To provide the assistance to street children, Child beggars and the underprivileged children and victims of all kinds.

1.2            To provide the 4 factor services, education and vocational training for child victims.

1.3            For children to be developed, trained, skilled, able to return to society and live in harmony with society.

1.4            To the various agencies, the public, private sectors and people in order to identify problems, to realize problems, and cooperate in concrete and serious solutions.

2.     Follow up those who abuse children and use children as tools.

2.1Follow up and collect information on those who abuse children.

2.2Follow up and collect information on Child trafficking and human trafficking process

2.3To coordinate with Thai police, international police, embassies and related agencies to prosecute foreigners or human trafficking.

2.4Follow up litigation and other records, including operational statistics.

2.5It is a center for collecting information about people who abuse children and the trafficking process.

 

Target group

 

1.     Homeless children and underprivileged children, both men and women

2.     Child victims of all types of human trafficking

3.     Victims of trafficking

 

How to proceed

1.     Go to the area to meet the children of different victims.

2.     Be alerted and receive complaints about children.

3.     Investigate facts, record information and track violations of children and young people as tools (other documents such as passports, identification cards, house registration, accommodation, vehicle and victims)

4.     Bring the information from the coordination area with the police or related agencies to arrest the offender.

5.     To help children of all victims come to the center. And children are protected safely from various processes.

6.     Take the child or the victim, to meet a police officer, prosecutor and take the child to court. Or related agencies

7.     To coordinate child referrals in case of need for protection or child needs to leave the area during the trial. And to coordinate with family or schools, and so on, etc.

8.     Providing educational facilities for children, Vocational training and job placement for children after the completion of the judicial process.

9.     Children return to society and family finely.

10.   Monitoring and evaluation

 

Operating Results

-          Can help street children, child beggars selling sexual services and other disadvantaged children

-          Can help children who are victims of trafficking in Pattaya or neighboring provinces.

-          Can prosecute those who abuse both Thai and foreign children.

 

You can help us or be a part of us in solving the problem of underprivileged street children. Children of all victims by

 

-          Volunteering to inform the children of all types of victims and the behavior of foreigners or Thais who are involved in child abuse or child abuse.

-          Donate items such as rice, dry food. Or use in daily life such as soap, toothpaste, sandals, clothing or other general (both new and second hand).

-          Donate for water, electricity, food or other services to counteract trafficking at KASIKORN BANK, Sukhumvit - Naklua Road Branch. Account Name: Anti Human Trafficking and Child Abuse Center, Account No. 006-1-23489-6 swift code: KASITHBK

 

Mr. Supakorn Noja

 

The director of Anti Human Trafficking and Child Abuse Center


  • ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์กับงานรณรงค์ ป้องกันเด็กไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ ปีละ 4-6 พันคน

  • งานลงพื้นที่ชุมชนกลุ่มเสี่ยง เป้าหมายเด็กที่ตกเป็นเหยื่อ

  • ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลผู้ที่ละเมิดเด็กให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ดำเนินคดี/จับกุม

  • งานอบรม เครือข่ายแจ้งข่าว/คุ้มครองเด็ก

  • ผู้กระทำความผิด ครอบครองสื่อวัตถุลามกเด็ก

  • ช่วยเหลือหยื่อที่ถูกล่วงละเมิดทุกประเภท