หน้าแรก

   

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันเมืองท่องเที่ยวต่างๆที่มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวและเป็นพื้นที่ที่มีการกระจายตัวของประชากรสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดที่มีการเจริญเติบโตทุกๆด้านได้อย่างรวดเร็วทำให้การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทำให้การพัฒนาด้านประชากรไม่สามารถพัฒนาตามได้จึงได้เกิดกระบวนการและช่องว่างและทำให้กลุ่มมิจฉาชีพหรือบุคคลที่ไม่พึงประสงค์เช่น กลุ่มเพโดฟาย กระบวนการค้าเด็ก กระบวนการขอทาน หรือกระบวนการค้ามนุษย์ ได้พัฒนากระบวนการอย่างรวดเร็ว และทำให้เด็กผู้ด้อยโอกาสจึงตกเป็นเหยื่อของกระบวนการเหล่านี้

ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิดจึงได้ดำเนินการเปิดศูนย์โดยมีนโยบายและเป้าหมายที่ชัดเจน คือ ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิดเปิดดำเนินการเพื่อให้การติดตามผู้ที่ชอบละเมิดเด็ก,กระบวนการค้าเด็ก,กระบวนการค้ามนุษย์รวมถึงเด็กที่ตกเป็นเยื่อทุกรูปแบบร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีกับกระบวนการดังกล่าวและช่วยเหลือเด็กเร่ร่อน ขอทาน ขายบริการทางเพศ และเด็กที่ตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ  เพื่อให้เด็กที่ตกเป็นเหยื่อในรูปแบบต่างๆได้รับการปกป้องคุ้มครองดูแลอย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพและคุณภาพสามารถกลับคืนสู่ครอบครัวหรืออยู่ร่วมกับสังคมได้ในอนาคต  โดยศูนย์เล็งเห็นคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเด็กและเหยื่อ ว่าเป็นบุคคลที่ต้องได้รับการดูแลและพัฒนา และให้เด็กเหล่านี้ได้รับสิทธิต่างๆเหมือนกับเด็กทั่วๆไป

ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิดเดิมใช้ชื่อว่า ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาเด็ก เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 -2554  เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.  2555 ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิดจึงได้ดำเนินการเปิดศูนย์ใหม่  เป็นองค์กรที่มีอุดมการณ์ช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนและเด็กที่ตกเป็นเหยื่อด้วยจิตอาสา และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิดแต่ละคนมีประสบการณ์การทำงานด้านเด็กแต่ละคนกว่า 15 ปี โดยเฉพาะการดูและเหยื่อและการดำเนินคดีกับผู้ที่ชอบละเมิดเด็กร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ฯ จึงมีนโยบายที่แน่วแน่ตามที่กล่าวมาข้างต้น และภายใต้ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิด จึงได้ดำเนินการเปิด “โครงการศูนย์คุ้มครองและพัฒนาทักษะชีวิตเด็ก” ด้วย  เพื่อรองรับเด็กเร่ร่อนและเด็กที่ตกเป็นเหยื่อทุกประเภทที่ต้องการความช่วยเหลือ และศูนย์ต้องการดำเนินการช่วยเหลือให้ครบกระบวนการ

 

Thailand is one of many famous and popular countries around the world  for tourism industry. Many provinces in the Eastern Region of Thailand are situated on the East coast with many beautiful beaches and islands.  There are many tourists coming to visit this part of Thailand. At the same time, when tourism business booms, these areas of Eastern Coast are also full of local Thai who migrate from other parts of Thailand to seek jobs; so do the people from neighboring countries.   Pattaya City is much more advance with high promotion of tourism due to the high facilities of advanced communication technology as well as entertainment places and activities for tourists, both Thai and foreigners.   The economic growth develops so fast in such an area and only within some specific group that other parts and other group cannot follow. The gaps are widening continuously.   All sorts of people come to Pattaya to make money, seeking opportunities, some  in good and legal ways and others in bad and illegal ways . many types of crimes mushrooming, like exploitation, fraud, cheating, luring, .. all sort of crimes happening.  The most vulnerable group for being exploited and victimized are the weaks and the children.    This phenomena happen in Pattaya as well as in other areas and provinces around Pattaya, the Region 2 ( Justice system administration divides Thailand into 9 Regions plus one area of 3 Southern Provinces)

With this phenomena of tourism concentration in Pattaya City, apart from genuine tourists, there are also many perpetrators, “unwanted” people or gangs  such as paedophiles or child sexual abusers, child trafficking rings (for the purposes of sex or begging and other form of child exploitation ) and other kind of criminals  and organized crimes gangs, many with warrant of arrest—coming to be Pattaya, temporarily or permanently !

The Anti-Human Trafficking and child  Abuse Center ( ATCC )  has been established in Pattaya in order to deal with the problems of human trafficking as well as child sexual abuse.    Actually, the   Director of ATCC  and his team have been working in Pattaya on child protection, trafficking  and related issues for more than 15 years, under different  name and umbrella. The main target group is the vulnerable street kids and children at risk of any forms of exploitation and abuse.  Until around the end of 2011, this newly established center has become a part of FACE Foundation whose objectives, activities and strategies are similar.   

ATCC aims at providing assistance to victimized children of sexual abuse  and those who are victims of trafficking, for example, children who are forces to beg (child beggars), children in prostitution, children being coerced/ lured to be used sexually  by foreigners (as the traffickers got more pay than providing them to the local people !)